Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas organizuojant įtraukųjį ugdymą, ugdymą karjerai, tarpdalykinę integraciją, gerosios patirties įgijimą lyderystės, įtraukiojo, kultūrinio, STEAM ugdymo srityse vienoje iš Skandinavijos šalių ugdymo įstaigų, vizualinio mąstymo, kultūrinio ugdymo strategijų taikymą ugdymo procese;

2) lauko kūrybinės ir bendradarbiavimo erdvės (pusrutulio formos kupolo) įrengimas; gamtamokslinės 1-4 klasių mokiniams laboratorijos mokymo priemonių modernizavimas, gamtos mokslų kabineto įrengimas ir aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis; įrangos, reikalingos Matematikų klubo ir Kalbos laboratorijos mažiems ir dideliems veikloms organizuoti, įsigyjimas;  sąlygas robotikos veikloms organizuoti sudarymas;

3) diegiamos inovatyvios skaitmeninės profesinio orientavimo priemonės užtikrinti kokybišką mokinių karjeros ugdymą; įsigyjama internetinė platforma mokytojų bei mokinių reflektavimo ir grįžtamojo ryšio procesui organizuoti; sudaromos sąlygos mokinių asmeninam tobulėjimui ir lyderystės įgūdžių ugdymui dalyvaujant tarptautinėje DofE programoje; pasitelkiant  profesionalius aktorius, knygų kūrėjus, jų iliustruotojus, mokslininkus organizuojamos netradicinės pamokos; įgyvendinamas ilgalaikis integruotas lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, muzikos, technologijų, dailės, informatikos projektas „Pažink Pabradės kraštą“; vykdomi gamtos mokslų stebėjimai ir tyrimai, Matematikų klubo, Kalbos laboratorijos mažiems ir dideliems, Robotikos mokyklos veiklos, sukuriamas ir išbandomas integruotų pasaulio pažinimo, technologijų, matematikos, lietuvių kalbos, dailės pamokų ciklas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.