Pradinis ugdymas

Kada pradinis ugdymas pradedamas teikti?

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti,  kai jam tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sueina 7 metai.

Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą anksčiau, jei  priešmokyklinis ugdymas pradėtas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos suėjo 5 metai, arba, kai įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas pradėtas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais iki rugsėjo 1 dienos suėjo 5 metai.

Kaip bus priimtas vaikas, gyvenęs užsienyje ir nebaigęs priešmokyklinio ugdymo programos?

Gimnazija atvykusį vaiką, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo programos ar priešmokyklinio ugdymo programos dalį, priima mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat susipažinusi su šeimos lūkesčiais ir norais dėl vaiko mokymosi kartu su bendraamžiais.

Tėvų (globėjų) pageidavimu, gali būti priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas, o tėvai (globėjai) pateikia tai patvirtinančius įrodymus.

Vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, ir kuris nėra ugdęsis Lietuvoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, mokykla priima mokytis pagal pradinio ugdymo programą, vadovaudamasi Švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu.

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas