Metodinė taryba

Pirmininkė – Asta Andrijauskienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

Sekretorė – Jelena Bulyčeva, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų (užsienio) kalbos vyresnioji mokytoja;

Olga Grigorjeva, matematikos, ekonomikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja;

Paulius Kamarauskas, dorinio ugdymo, kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojų  metodinės grupės pirmininkas, kūno kultūros mokytojas;

Renata Markinienė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Regina Mateikienė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė;

Genutė Paukštienė, švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji specialioji pedagogė;

Lina Zalagienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja.

 

Metodinės tarybos funkcijos

  • Kartu su gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotoju ugdymui
  • nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą;
  • koordinuoja metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
  • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.