Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio  ugdymo programos įgyvendinimas

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa .

Prašymas priimti vaiką į Švenčionių r.  Pabradės „Ryto“ gimnazijos ikimokyklinio  ugdymo grupę

Prašymas dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikymo

Prašymas dėl leidimo lankyti  įstaigą  ugdymui

Pranešimas dėl vaiko ligos

Prašymas  dėl leidimo nevalgyti pusryčių

Prašymas  dėl leidimo nevalgyti vakarienės

 

Informacija apie vaikų paskirstymą į ikimokyklinio  ugdymo grupes

Ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo ritmo fiziologinius ir amžiaus ypatumus: grupėse nuo 1,5  iki 3 metų – ne daugiau kaip 10-15 vaikų, nuo 3 iki 6 metų – ne daugiau kaip 16 – 20 vaikų. Grupių sąrašai yra sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus. Tėvų prašymu perkelti vaiką iš vienos grupės į kitą grupę  galima tik esant (atsiradus) laisvų vietų ir atsižvelgiant į vaiko amžių (į to paties amžiaus grupę).

Laisvos vietos ugdymosi grupėse  nuo 2024 m. sausio 1 d.

Eil. Nr.

Grupės pavadinimas

Ugdomoji kalba

Vaikų amžius

Laisvos vietos

Adresas

1.

„Ančiukų“

Lietuvių

 

1,5-3 m.

3

Žalioji g. 9 A

2.

„Kiškučių“

1,5-3 m.

3

3.

„Ežiukų“

1,5-3 m.

4

4.

„Pelėdžiukų“

4-5 m.

1

5.

„Gėlyčių“

2-3 m.

4

6.

„Boružėlių“

5-6 m.

5

7.

„Nykštukų

5-6 m.

4

 

 

 

1.

„Saulučių“

Lietuvių

 

3-4 m.

9

Mokyklos g. 5

2.

Citrinukų

3-4 m.

8

3.

„Drugelių“

4-5 m.

7

4.

„Meškučių“

3-4 m.

8

5.

„Bitučių“

1,5-3 m.

2

Vaikų maitinimas

Vaikai  maitinami tris kartus per dieną.

Ankstyvasis  amžius (1,5-3 m.) Ikimokyklinis amžius (3- 6 m.)
  Pusryčiai     0,58 Eur   Pusryčiai     0,64 Eur
  Pietūs     1,04 Eur   Pietūs     1,18 Eur
  Vakarienė     0,68 Eur   Vakarienė     0,78 Eur
  Iš viso:    2,30 Eur   Iš viso:     2,60 Eur
  Mokestis už ugdymą      15,00 Eur.   Mokestis už ugdymą        15,00 Eur.
50% mokestis
Ankstyvasis  amžius (1,5-3 m.) Ikimokyklinis amžius (3- 6 m.)
  Pusryčiai   0,29 Eur   Pusryčiai    0,32 Eur
  Pietūs   0,52 Eur   Pietūs    0,59 Eur
  Vakarienė   0,34Eur   Vakarienė    0,39 Eur
  Iš viso:   1,15 Eur   Iš viso:    1,30 Eur
Mokestis už ugdymą          7,50 Eur Mokestis už ugdymą           7,50 Eur

Elektroninis dienynas „Mūsų darželis“

Nuo 2021 m. ikimokyklinėse grupėse naudojamas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“. Tėvai, pateikdami  savo el. pašto adresą pavaduotojai ugdymui el. paštu a.oleskevic@rytogimnazija.eu, gali prisijungti prie elektroninės sistemos, kurioje galima matyti vaikų dienos valgiaraštį, dienos ritmą, vaikų veiklą, ilgalaikį ugdymo planą, vaikų vertinimą  ir kt. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus galima rasti čia.

 

Kalendoriniai renginiai

Ruduo

Rudens paroda „Žvėreliai ir paukšteliai lapų šokyje“;

Rudenėlio pramoga vaikams „Žaidžiame su  lapais“;

Tolerancijos dienos minėjimas.

Žiema

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“;

Renginys, skirtas Vasario 16-ajai  „Lietuvos šalelėj skamba  dainelės“

STEAM paroda „Kalėdų žvaigždė“

Kalėdiniai rytmečiai

Pavasaris

Šventinis renginys Kovo 11-ąjai d. paminėti

Velykinė pramoga „Riedėkit, margučiai!“

Šeimos šventės

Paroda „Dovanuoju širdelę mamai“

Vasara

Vaikų gynimo diena

 

2022-2023 m. m. ikimokyklinėse grupėse įgyvendinami projektai

Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

Tarptautinis projektas „STEAM-vandens stebuklai žiemą“;

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninių-kūrybinių darbų projektas „Mes nupiešim smuiko raktą“;

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų STEAM kūrybinių darbų projektas „Geltona, žalia, raudona“;

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas  „Pamaitinsiu aš paukštelį“;

Respublikinis virtualus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų eksperimentų ir bandymų projektas „Trispalviai eksperimentai“;

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų projektas „Graži rūšiavimo dėžė“;

Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtualus projektas „Knygų ligoninė“;

Tęstinis respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinis projektas „Spalvų savaitė“;

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“;

Respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų tęstinis ekologinis projektas „Sodinu ir auginu“;

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Ruduo su STEAM“;

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projektas „Labas, RAIDE“;

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas „Pastatyk gyvūnėliui namelį“;

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinės sveikatos gerinimo projektas „Kelionė į emocijų šalį“.

 

Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams teikiamos logopedo/specialiojo pedagogo paslaugos

Logopedas  dirba su specialiųjų poreikių vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo komunikacijų sutrikimų.  Specialistas įvertina vaikų vystymosi raidos ypatumus, teikia pagalbą vaikams, konsultuoja pedagogus, specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.

Meninio ugdymo mokytojas organizuoja  vaikų meninį ugdymą,  individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių, bendradarbiauja su grupių pedagogais.

Neformaliojo ugdymo (šokio) mokytojas organizuoja 5-6 m. amžiaus vaikams  šokio užsiėmimus tokia tvarka: Žaliojoje g. 9 A – kiekvieną trečiadienį, Mokyklos g. 5 – kiekvieną antradienį.