Priėmimas

Mokinių priėmimo sąlygos:

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato rajono savivaldybės taryba, remdamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais.

Mokiniai į mokyklą ir jos skyrius priimami pagal nustatytą aptarnavimo teritoriją. Smulkesnė informacija teikiama mokykloje.

Specialiųjų poreikių mokiniai į mokyklą ir jos skyrius priimami pateikus Pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.

Mokinių priėmimas į mokyklą ir jos skyrius įforminamas dvišale mokymosi sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės.

 

Prašymas priimti į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 

Prašymas priimti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 

Prašymas priimti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą