Istorija

Po Antrojo pasaulinio karo Pabradėje veikė mokykla, kurioje buvo dėstoma tik rusų ir lenkų kalbomis. Tose klasėse turėjo mokytis ir lietuvių šeimų vaikai. Tik 1955 m. prie Pabradės vidurinės mokyklos, kurioje buvo dėstoma rusų kalba, įsteigtas skyrius lietuvių dėstomąja kalba. 1-4 klasėje pradėjo mokytis 12 mokinių. Vaikai mokėsi gyvenamojo namo kambaryje Vilniaus g. 1. Pirmoji mokytoja buvo p. Peleckienė. 1956 m. rugsėjo pirmąją jau susirinko 26 mokiniai. Į pirmąją klasę atėjo net 9 mokiniai. Vaikus mokė mokytoja Bronė Supiejeva.

 

 

1957 m. rugsėjo 1-ąją Pabradės rajono tarybos vykdomojo komiteto pirmininko Kazimiero Ignatavičiaus ir švietimo skyriaus vedėjo Broniaus Pociaus rūpesčiu buvo atidaryta lietuviška septynmetė mokykla. Direktore paskirta Marcelė Pociuvienė, vėliau daug metų dirbusi pavaduotoja. Mokinių skaičius 5-7 klasėse buvo mažas (kiekvienoje klasėje mokėsi po tris mokinius). Iš viso mokyklą lankė 46 mokiniai. Kad mokykla lietuvių dėstomąja kalba gyvuotų, ypač daug pasidarbavo mokytojai V.Juršėnas, J.Dranenkienė, F.Ilgūnienė, K.Ilgūnas, B.Pocius, J.Aleksandravičius, p.Kochas, D.Banionienė.

1958 m. rugsėjo 1-ąją buvo atidarytos dar dvi klasės – 8 ir 9, mokinių skaičius išaugo iki 111. Mokslo metus pradėjo nauji mokytojai M.Petrauskaitė, R.Stampkauskas, T.Stampkauskienė, B.Vinciūnas. R.Stampkauskas buvo paskirtas mokyklos direktoriumi. Mokykla įsikūrė dviejuose Vilniaus gatvės pastatuose.

1959 m. rugsėjo 1-ąją septynmetė mokykla reorganizuojama į vidurinę ir vadinama Pabradės 2-ąja vidurine mokykla. Tuo metu mokėsi 135 mokiniai. Mokykla gavo nebaigtą statyti medinį pastatą Keisūnų gatvėje. Mokyklos direktoriaus Alfonso Vaitkevičiaus ir tėvų komiteto pirmininko Kęstučio Marcinkevičiaus pastangomis pradedama mokyklos priestato (faktiškai naujos mokyklos) Upės g. 19 statyba. 1974 m. sausio 19 d. įvyko iškilmingas naujojo pastato atidarymas.

Direktoriaus Prano Čereškevičiaus iniciatyva prasidėjus Atgimimui gaivinama tautinės mokyklos tradicija. 1990 m. mokyklai suteiktas „Ryto“ vardas. Nuo mokyklos įsikūrimo pradžios didelis dėmesys skiriamas kraštotyrinei, turistinei, meninei, sportinei ir kt. veiklai. Prasmingai veikia ateitininkų kuopa, kuri 1992 m. Ateitininkų federacijoje įregistruota „Rasos“ vardu.

Kraštotyros muziejus mokykloje įkurtas 1962 m. Šiuo metu jame saugoma 630 eksponatų. Muziejuje rengiamos senų nuotraukų, senų atvirukų, religinio liaudies meno parodos. Kiekvienais mokslo metais muziejaus patalpose vyksta istorijos, technologijų pamokos, vakaronės, rengiamos rajoninės kraštotyros konferencijos.

Nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. mokyklai vadovauja darbšti, energinga, šiuolaikiškai mąstanti, atkakliai siekianti tikslo direktorė Laima Markauskienė.

Sparčiai padidėjus mokinių skaičiui, mokykla dirbo dviem pamainomis. 2000-2002 m. pamokos vyko Pabradės kultūros centro ir Pabradės vaikų lopšelio-darželio patalpose, todėl mokyklos direktorės Laimos Markauskienės iniciatyva, pritariant mokyklos bendruomenei bei Švenčionių rajono savivaldybės mero V.Vigelio pastangomis pradėta pradinių klasių korpuso statyba.

 

2002 m. lapkričio 15 d. įvyko iškilminga statybos darbų pradžios atidarymo šventė – įmūrytas mokinių laiškas ateities kartoms apie svajonių mokyklą.

2003 m. rugsėjo 1 d. mokyklos bendruomenė džiaugėsi nauju pastatu, kuriame naujuosius mokslo metus pradėjo ne tik pradinukai, bet ir penktokai.

 

2005 m. rugsėjo 1 d. kartu su Mokslo metų pradžios švente įvyko ir antrojo kabinetų korpuso atidarymo šventė.

 

2006 m. rugsėjo 15 d. baigta ir naujos sporto salės statyba.

 

 

2007 m. rugsėjo 1 d. į mokyklą atėjo 673 mokiniai (iš jų – 11 mokosi Zalavo pradinio ugdymo skyriuje). Įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė. Mokykloje dirba 69 mokytojai: 12 mokytojų metodininkų, 33 – vyresnieji mokytojai.

2007 m. akredituota vidurinio ugdymo programa. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-57 mokyklai suteiktas gimnazijos statusas ir teisė vadintis Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija.

2008 m. gegužės 10 dieną mokykla šventė 50-ies metų jubiliejų.