Priešmokyklinis ugdymas

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pasiekimų ir pažangos vertinimo nuostatos