Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo veiklos tikslas:

siekti vaiko gerovės, ugdyti socialinius gebėjimus, teikti vaikui reikalingas socialines paslaugas, sudaryti prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai.

 Socialinio pedagogo veikla:

 • planuoja ir derina su gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą;
 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus, ugdant mokinių socialinius įgūdžius;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • konsultuoja mokinius profesijos rinkimosi klausimais;
 • bendradarbiauja su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • esant poreikiui kartu su klasių vadovais lankosi mokinių namuose, surašo lankymosi šeimoje aktą;
 • tvarko dokumentaciją, susijusią su socialinės paramos (nemokamas maitinimas, lėšos mokinio reikmenims įsigyti, ES paramos programos ir kt.) skirimu mokiniams.
 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, Švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės susirinkimuose, Pabradės seniūnijos Socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiuose, Švenčionių rajono Socialinių pedagogų ir psichologų metodinio būrelio susirinkimuose
 
Gimnazijos
socialinė pedagogė
Natalija Volujevič

Švenčionių rajono Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos vyresniosios socialinės pedagogės Natalijos Volujevič darbo laikas