Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo veiklos tikslai

 • Sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių mokiniams integruotai ugdytis gimnazijoje.
 • Konsultuoti mokytojus specialiojo ugdymo klausimais, domėtis ypatingų vaikų ugdymo naujovėmis.
 • Reikalui esant siūlyti keisti (individualizuoti ar pritaikyti) bendrąsias ugdymo programas.
 • Padėti pažinti ir tobulinti specialiųjų poreikių mokinių gebėjimus, sudaryti sąlygas juos puoselėti.
 • Bendradarbiauti su mokytojais, vaikų tėvais (globėjais), kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis.

Veiklos turinys

 • Teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti „Bendrąsias ugdymo programas”.
 • Bendradarbiauja su gimnazijos Vaiko gerovės komisija, Švenčionių rajono Švietimo pagalbos tarnyba mokinių ugdymo klausimais.
 • Rengia rekomendacijas mokytojams darbui su specialiųjų poreikių mokiniais.
 • Informuoja tėvus (globėjus) apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymo pasiekimus, būtinybę pasitikrinti Švenčionių rajono Švietimo pagalbos tarnyboje, apie ugdymosi programas mokiniams.
 • Tvarko specialiųjų poreikių mokinių bylas.
 • Organizuoja individualius ir grupinius užsiėmimus specialiųjų poreikių mokiniams lietuvių kalbos ir matematikos pamokų metu.
 • Lavina mokinių sutrikusias pažinimo funkcijas (dėmesio, suvokimo, mąstymo).
 • Įvertina mokinių gebėjimus ir sunkumus, nustatant specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Kaupia metodinę literatūrą apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą.
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, Mokytojų tarybos posėdžiuose, Metodinės grupės veikloje.
 • Rengia metodines didaktines priemones.

 
 Gimnazijos specialiosios pedagogės Genutės Paukštienės darbo laikas
Pirmadienis 8.00 – 12.10
Antradienis 8.00 – 12.10
Trečiadienis 8.00 – 14.30
Ketvirtadienis 8.00 – 12.10
Penktadienis 8.00 – 12.00