Psichologas

Gimnazijos psichologas siekia prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais/rūpintojais).

Gimnazijoje dirbantis psichologas:

  • Įvertina mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, nustato jo galias ir sunkumus, atlieka pirminį psichologinį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.
  • Konsultuoja: numato tiesiogines poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdus ir taiko psichologinio konsultavimo technikas; bendradarbiauja su tėvais (globėjais/rūpintojais), mokytojais, kitais gimnazijos darbuotojais ir/ar su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, konsultuoja juos ir teikia
  • Šviečia mokinius, tėvus (globėjus/rūpintojus), mokytojus vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
  • Vykdo psichologinių problemų prevenciją: įvertina psichologinių problemų prevencijos poreikį (organizuoja gimnazijos bendruomenės grupių tyrimus), rengia bei įgyvendina prevencines priemones bei programas dalyvauja įgyvendinant gimnazijos pasirinktas prevencines programas, vykdo  psichologinių krizių prevenciją, intervenciją ir postvenciją.

Psichologas teikia pagalbą, kai kreipiasi:

  • mokinys (savarankiškai);
  • mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai);
  • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų/rūpintojų) sutikimą;
  • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

DARBO LAIKAS 2019-2020 M.M.