Mokytojo padėjėjas

Gimnazijoje dirba dvi mokytojo padėjėjos – Vaida Čepaitienė, Jurgita Kazlauskienė.

 

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslai:

 • Dirbti su specialiųjų poreikių mokiniu arba mokinių grupe, bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais specialistais.
 • Padėti mokiniams ugdymo procese, skatinti darbštumą, kūrybingumą.

Mokytojo padėjėjo veiklos turinys:

Padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si),  gimnazijoje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 • skaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
 • užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;
 • atlikti kitą su ugdymu, savitarna, savitvarka, maitinimusi susijusią veiklą;
 • tinkamai naudotis ugdymui skirtomis mokymo priemonėmis.
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais;
 • numato ir taiko ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus;
 • dalyvauja Specialiojo ugdymo komisijos ir Mokytojų tarybos posėdžių veikloje.